Privacyverklaring

Hondenkapsalon Figaro, gevestigd aan de Weefsterstraat 70 te Roermond is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: http://www.hondenkapsalonfigaro.nl

Bezoekadres:
Weefsterstraat 70
6043 RE Roermond

Tel: +31 (0)6-51312118
E-mail: info@hondenkapsalonfigaro.nl

Mevr. M. Knapen is de Functionaris Gegevensbescherming van Hondenkapsalon Figaro. Zij is te bereiken via info@hondenkapsalonfigaro.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hondenkapsalon Figaro verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken middels ons contactformulier:

  • Naam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hondenkapsalonfigaro.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hondenkapsalon Figaro verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Hondenkapsalon Figaro neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hondenkapsalon Figaro) tussen zit. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere software dan een e-mail client, om je gegeven te verwerken of op te slaan.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hondenkapsalon Figaro bewaart je persoonsgegevens niet anders dan in de e-mail vorm waarin deze worden gestuurd wanneer je het contactformulier invult op de website.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hondenkapsalon Figaro verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Hondenkapsalon Figaro blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hondenkapsalon Figaro gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken waarvoor toestemming van de bezoeker benodigd is.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Hondenkapsalon Figaro slaat geen persoonsgegevens op anders dan het e-mail archief met berichten waarin deze gegevens naar ons gestuurd zijn. Je hebt echter het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hondenkapsalon Figaro en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hondenkapsalonfigaro.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Hondenkapsalon Figaro wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hondenkapsalon Figaro neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@hondenkapsalonfigaro.nl.

Neem ook in geval van vragen gerust contact met ons op!